Menu Sluiten

Speerpunten Wijkraad Maaspoort 2020 e.v.

Het wijkraadbestuur heeft voor 2020 en verder de volgende speerpunten vastgesteld.

De insteek voor het bestuur is een beter contact met de buurten en bewoners tot stand te brengen en op een aantal beleidsvelden actief te sturen waardoor in samenwerking met de wijkmanager en/of het college van burgemeester en wethouders onze wijk zichtbaar verbetert.

Hier de onderwerpen waar het bestuur actief op wil sturen en via burgerparticipatie gaat proberen invloed uit te oefenen.

Op 7 oktober 2019 is een openbare wijkraad vergadering door ons georganiseerd met als onderwerp ‘Veiligheid’. De aanwezige burgemeester ging toen in op de 5 belangrijkste uitkomsten van een gehouden enquête waar 1500 bewoners aan meededen, een hoog aantal waar we trots op zijn.
De uitkomsten waar de inwoners zich de grootste zorgen over maakten waren:

  1. Verkeersveiligheid;
  2. Hangjongeren/-overlast;
  3. Auto-inbraken;
  4. Woninginbraken;
  5. Sociale cohesie (o.a. verloedering).

In samenwerking met ketenpartners als de gemeente, politie, wijkmanager, wijkraad en jongerensociëteit zijn deze onderwerpen opgepakt om een actieplan op te stellen waar de ketenpartners actief de komende jaren vanaf 2020 op gaan inzetten.
Wij zullen de inwoners van de vorderingen op de hoogte houden via de website en facebookpagina.

Communicatie
De vorige alinea is een ‘bruggetje’ naar het onderwerp communicatie. Een onderwerp van belang voor iedereen waar die woont of werkt.
Maar ook belangrijk tussen organisaties in onze wijk onderling. Veel kan beter, dit kan ons allemaal ten goede komen op het punt van sociale cohesie, of te wel samenhang in de buurten van ons. We kunnen wel een aanbod hebben van activiteiten, maar dan moet dit wel onder de aandacht worden gebracht. Dit kan dus mooi via een goede communicatie en kan de inwoner, jong, oud of van een doelgroep hier actief op inspelen. Door middel van onze Website, Facebook-pagina en een op te starten maandelijkse digitale nieuwsbrief willen we graag iedereen bereiken.
Onze doelstelling, dat wij gebruik kunnen maken van de INFO-borden bij de entrees van onze wijk blijft een belangrijk punt en hopen wij te behalen.

Ouderen
Hiervoor verwijzen wij naar het onderwerp ‘Ouderen voor Ouderen‘, dat u aantreft bij het tabblad met het onderwerp  Informatie” en waar uitgebreid wordt ingegaan hoe de Wijkraad het ouderenbeleid ondersteunt.

Jeugd
In onze wijk de Maaspoort wonen veel gezinnen met jonge kinderen en jeugdigen die het middelbare onderwijs volgen. Voor de jonge jeugd moet een gezellig aanbod van activiteiten in buurthuizen zijn, net als een goed aanbod van veilige speelattributen in de openbare ruimte.
Voor de jeugdigen die het middelbare onderwijs volgen, bestaan activiteiten in buurthuizen en jongerensociëteit De Poort. Gekwalificeerde jongerenwerkers bieden dagelijks, wekelijks en maandelijks een aantrekkelijk aanbod van activiteiten.
Dit uitdragen is ook een activiteit dat vanuit communicatie snel de weg richting de doelgroepen kan vinden.

Milieuaspecten voor een Leefbaar Maaspoort:

Openbare ruimte
Prettig in je buurt wonen staat en valt in de regel of de bestrating van de wegen en het groen in orde zijn.

Bestrating/verlichting.
De Maaspoort maakt deel uit van een groot fietsnetwerk van de stad met afzonderlijke fietspaden, waarnaast vaak een trottoir/voetpad ligt. Ook de straatverlichting maakte hier deel van uit. Ongelijke stenen of omhoogstekende boomwortels op fietspaden en trottoirs zijn te veel terug te zien in het straatbeeld. Dit kan niet wachten totdat iemand van de gemeente dit opvalt.

Openbaar groen.
In ’s-Hertogenbosch is veel groen en waterpartijen (gras, bomen, struiken, sloten), waardoor de Maaspoort ruim van opzet is en het hierdoor plezierig wonen is. Onderhoud en het voorkomen van ongewenst groen op kruisingen is belangrijk.

De Wijkraad heeft voorgesteld deze onderwerpen in een halfjaarlijkse buurtscan op te nemen. Bekende klachten kunnen op die manier onder de aandacht worden gebracht. De wijkmanager heeft zich uitgesproken hiervan voorstander te zijn.
Daarnaast moeten ad hoc onderwerpen na melding snel worden opgepakt. Letsel oplopen is geheel niet leuk, maar een aansprakelijkheid met financiële consequenties richting de gemeente betalen we met zijn allen.

Buurttoezicht.
De mensen van buurttoezicht zijn de ogen en de oren in onze wijk de Maaspoort. Ons idee is vanaf 2020 actief met deze afzonderlijke organisatie in onze wijk samen te gaan werken. Dit is onze input om (actueel) te weten wat zich in welke buurt van onze wijk afspeelt.

Maaspoort redt levens.
Hieronder valt het AED-apparaat, de dekkingsgraad, zichtbaarheid en de opleiding. Dit wordt wel ondersteund vanuit de gemeente, maar dit blijkt niet de schoonheidsprijs te verdienen en wordt onvoldoende naar onze eigen expertise geluisterd. Het gaat om mensenlevens in de Maaspoort en is  een waardevol onderwerp om ons hierop in te zetten.

Wijkraad Maaspoort,
4 december 2019