Menu Sluiten

Wijkraad verlangt in zienswijze maatregelen rond Hoog Frequent Spoor

Onlangs is door ProRail een bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van hun voornemen om een programma Hoog Frequent Spoor medio 2019 in te voeren en het spoorwegverkeer geleidelijk aan te verdubbelen. Deze bijeenkomst is door een vertegenwoordiger van de Wijkraad Maaspoort bezocht mede omdat de plannen veel onrust bij de directe omwonenden teweeg hebben gebracht. Juist omdat in het verleden er al veel klachten waren over de geluidsoverlast bij het passeren van de Maasbrug tussen de stad ’s-Hertogenbosch en het dorp Hedel.

In het plan HPS is niet alleen sprake van een verdubbeling van het aantal personentreinen, naar zal ook het goederenverkeer geleidelijk worden uitgebreid tot mogelijk 60 treinen per nacht, waardoor er nog meer ongerustheid bij de betrokken bewoners is ontstaan. Vooral omdat er tot heden weinig ruchtbaarheid is gegeven aan de maatregelen die ProRail gaat nemen om de geluidsoverlast en veiligheid van de treinen te verbeteren. Natuurlijk hadden de belanghebbende bewoners kennis kunnen nemen van de voorgenomen opties om de overlast te verminderen, maar er bleek niet echt een concreet plan gepresenteerd te zijn over welke maatregelen die er genomen gaan worden of welke voorstellen ProRail heeft. Hierdoor bestaat er weinig draagvlak voor het plan HPS. Tevens bestaat er angst dat er een “Groningse” situatie ontstaat waarbij de bewoners in een jarenlang juridisch gevecht kunnen raken.

Veel gehoorde klachten en angsten
De meest voorkomende klachten zijn:
• Overschrijding van de geluidsterkte (bruggen en viaducten; de zogenaamde vierkante wielen)
• Storende geluiden door frequent passerende treinen.
• Trillingen in woningen (ruiten en kopjes op schotels etc.)
• Jankende geluiden, die onverwacht optreden in bochten of wisselstraten.
• Verstoorde nachtrust door bovenvermelde punten.
• Angst voor ongevallen met treinen gevaarlijke stoffen binnen de woonkernen.

Huidige situatie in de wijk Maaspoort
Alle punten zoals vermeld onder “Veel gehoorde klachten” zijn in meer of mindere mate voor zeer veel bewoners van de Maaspoort onverminderd van toepassing. Vooral in de zomerperiode, waarbij veel mensen graag met open ramen slapen, is het storende geluid van de passerende treinen tot in de hele wijk te horen, omdat het spoor op een (hoge) dijk ligt en daardoor verder draagt, alsmede door het gegenereerd geluid van de ijzeren Maasbrug. Niet alleen voor veel bewoners aan de Maasboulevard en in de zogenaamde Schoutenbuurt is het slapen met geopende ramen onmogelijk, maar ook op gerede afstand in de omliggende woonkernen bestaat deze overlast.

Veel bewoners van de wijk Maaspoort zijn vooral ongerust over het feit dat in de tijd dat zij de (koop en huur) woningen betrokken er nog geen sprake was van een verhoging van het aantal treinen per dag. Laat staan dat er toen bij de bouw al rekening werd gehouden met afdoende geluidsisolatie en dat die ook niet zal worden aangeboden. De vrees bestaat voor veel bewoners dat zij met vrijwel onverkoopbare woningen komen te zitten en dat afdoende geluidsisolatie voor hoge kosten gaat zorgen.

Mogelijke oplossingen
De Wijkraad erkent al deze door de bewoners geuite klachten en angsten, maar verliest ook de realiteit niet uit oog. Derhalve stelt zij voor om in overleg met de belanghebbende gemeentes en de wijkraden tot een van onderstaande mogelijkheden te komen.

Maasbrug van Hedel
• Brug vervangen door een tunnelbuis
• Brug vervangen door een zogenaamde stille betonbrug (Zoals bijvoorbeeld de Moerdijkbrug)
• Brug verzwaren en daardoor minder trilling-gevoelig maken.
• Extra geluidsreductie door toepassing van rubberen tussenstukken bij de spanveren op de dwarsliggers.
Wij denken dat de twee laatste punten te weinig resultaat zullen hebben en denken mede uit financiële overwegingen dat de stille betonbrug de beste oplossing is.

Spoordijk
• Geluidswering door schermen of natuurlijke begroeiing
• Geluidsreductie door zogenaamde rubberen pads.

Goederenverkeer
Een zogenaamd wisselvrije en met flauwe bochten uitgevoerd spoor langs de wijk of eventueel door een aan te leggen tunnelbuis onder de bestaande sporen door.

Standpunt van de Wijkraad
Zonder afdoende compenserende en gegarandeerde maatregelen die leiden tot geluidsreductie en vermindering van het veiligheidsrisico wijst de Wijkraad Maaspoort het beschreven voornemen van ProRail af.

Advies van de Wijkraad Maaspoort
Presenteer op korte termijn een uitgewerkt voorstel, waarbij duidelijk wordt welke verbeteringen door ProRail worden voorgestaan. Mits deze voorzieningen in de ogen van de wijkraad voldoende zijn, denkt de wijkraad dat uitbreiding van het spoorverkeer voor de wijk Maaspoort aanvaardbaar is.

’s Hertogenbosch 20 april 2018
namens Wijkraad Maaspoort
Kees Hettinga
Voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *